Formació Metodològica

Metodologia de la recerca en ciències Humanes  | 3501MO2416 | 4,5 crèdits

L’objectiu del curs és el d’introduir els alumnes en els problemes metodològics amb què s’han d’enfrontar els investigadors en ciències humanes. En l’assignatura es tractaran, des de la perspectiva de la filosofia de la ciència, , els conceptes bàsics per a la recerca i es repassaran alguns debats epistemològics i metodològics rellevants, amb especial referència als problemes ètics i responsabilitats socials associats a la investigació científica en l’actualitat.

Més informació

Comunicació científica  |  3501MO2417 | 4,5 crèdits

Principis i convencions de l’escriptura acadèmica. Pràctica d’alguns gèneres.

Més informació

Noves tecnologies aplicades a les ciències humanes  | 3501MO2418 | 6 crèdits

L’assignatura és una introducció a les tecnologies informàtiques apicables a la recerca en ciències humanes. El seu objectiu és familiaritzar l’estudiant amb repositoris documentals i amb altres insruments que permetin obtenir, catalogar i analitzar documentació amb rapidesa, agilitat i eficàcia. Al mateix temps, l’estudiant adquirirà habilitats en el disseny i gestió de programari i d’utilitats que puguin ser emprades creativamente en el tractament i l’anàlisi de la informació que es gestiona habitualment en els camps de recerca propis del màster (textual, visual, auditiva).

Més informació

Taller de recerca  | 3501MO2420 | 6 crèdits

Els tallers de recerca tenen com a principal objectiu el fet d’acompanyar l’estudiant en el procés de preparació i redacció del treball final del Màster. Els alumnes que es matriculin en aquesta assignatura, que també estaran matriculats en el Treball Final de Màster, es reuniran durant el segon semestre, amb periodicitat setmanal, per compartir la seva experiència investigadora. Cada estudiant del Máster realitzarà com a mínim quatre exposicions orals: 1) exposició sobre les fonts primàries de la seva recerca i els problemes que presenta el seu estudi; 2) planificació del Treball Final de Máster; 3) pla de treball d’una futura recerca possible relacionada amb el tema del Trebal Final de Màster; 4) presentació d’una recerca finalitzada o a punt de finalitzar, que consistirà en el Treball Final de Màster. En les sessions participaran els directors dels treballs de recerca. Les competèncias avaluables en aquesta matèria correspondran a la capacitat d’expressar-se oralment i a la de preparar un projecto de recerca de forma adequada.

Més informació