Formació en investigació específica i aplicada

La cultura material de la Prehistòria   | 3501MO2421 |  3 crèdits

Estudi teòric i pràctic de la cultura material a la Prehistòria

Més informació

Disciplines arqueològiques   | 3501MO2422 |  3 crèdits

S’explicaran algunes de les disciplines que ens apropen al coneixement de la Prehistòria i de l’Antiguitat i que són diferents a les que estudien la cultura material des d’un punt de vista tipològic i tecnològic. En concret, el curs formarà l’estudiant en la numismàtica i l’epigrafia.

Més informació

El món clàssic: registre, documentació i interpretació   | 3501MO2423 |  3 crèdits

En aquesta assignatura es formarà els alumnes en la documentació de camp pròpia de l’arqueologia clàssica.

Més informació

Cultura a l’antiguitat: de la Bíblia a Ciceró   | 3501MO2424 |  3 crèdits

El curs tracta de dos grans temes: la Bíblia des de la perspectiva històrica, literària i arqueològica i l’estudi de Marc Tul·li Ciceró (Arpinium, 106 aC – Formia, 43 aC) polític, filòsof, escriptor i orador de l’antiga Roma.

Més informació

Espais urbans i mercats en l’occident medieval   | 3501MO2425 |  3 crèdits

En aquesta assignatura s’analitzaran, per una banda, algunes de les institucions que convertiran a les ciutats medievals de l’Occident mediterrani en centres d’una xarxa i, per l’altra, alguns dels elements que hi circulaven.

Més informació

La difusió de la cultura en els regnes d’Aragó i Castella | 3501MO2426 |  3 crèdits

Mitjançant la producció manuscrita tardomedieval, la Corona d’Aragó va importar models culturals que van constituir els fonaments de la cultura catalana dels segles posteriors. Aquest curs presentarà alguns casos paradigmàtics d’aquest procés d’importació i difusió de la cultura en vernacle, amb un èmfasi especial en els cançoners i l’obra de Francesc Eiximenis, aprofundint tant en la tipologia de manuscrits com en els continguts que difon, traçant així el panorama cultural de l’època i el perfil del públic al qual es dirigeix.

Més informació

Art, cultura i institucions en l’edat mitjana | 3501MO2427 |  3 crèdits

En aquesta assignatura es presentaran estudis específics de grans projectes artístics, literaris, filosòfics que des de les catedrals, els palaus i les clausures es van desplegar per servir com a instruments de promoció política, social i institucional.

Més informació

El pensament polític a l’Europa del Barroc  | 3501MO2429 |  3 crèdits

Anàlisi interdisciplinar (històrica, literària i filosòfica) del pensament polític de l’Europa dels segles XVI i XVII i de les seves fonts.

Més informació

Literatura i societat a l’època moderna  | 3501MO2431 |  3 crèdits

El temari ofereix una panoràmica dels trets més importants d’alguns dels autors i dels textos més influents en la literatura, en el pensament i en l’art europeus de final de l’edat mitjana i de tota l’edat moderna. Es dedica atenció especial a la influència concreta en l’àmbit hispànic i de la Corona d’Aragó.

Més informació

La cultura de l’humanisme i les seves pervivències | 3501MO2432 |  3 crèdits

Exploració dels trets característics de l’Humanisme, amb especial atenció al seu impacte en el món hispànic. Àrees de consideració particular: l’Humanisme català i Itàlia; els avatars hispànics del pensament renaixentista.

Més informació

Tendències de l’art contemporani 3501MO2433 |  3 crèdits

El pensament estètic de Maria Zambrano.

Més informació

Canvis i continuïtats en el món rural (segles XVI-XXI) 3501MO2434 |  3 crèdits

L’objectiu de l’assignatura és abordar els processos bàsics de transformació del món rural modern i contemporani mitjançant un enfocament d’història comparada que contempli tant la trajectòria europea, com la d’altres regions mundials, especialment llatinoamericanes.

Més informació

Aproximacions crítiques a la narrativa contemporània | 3501MO2435 |  3 crèdits

L’objectiu de l’assignatua és l’assoliment, per l’estudiant, de les competències necessàries per analitzar narratològicament un text narratiu. L’assignatura es divideux en dues parts, que corresponen a dos gèneres literaris: conte i novel·la.

Més informació

Història, memòria, identitats | 3501MO2436 |  3 crèdits

Aproximació a l’estudi de les relacions entre els processos de construcció de memòries i identitats individuals i col lectives en l’època contemporània, amb especial èmfasi en el segle XX.

Més informació

Problemes actuals de la filosofia | 3501MO2437 |  3 crèdits

En aquesta assignatura es tractaran alguns problemes filosòfics d’interès contemporani i lligats a les recerques en curs dels professors que l’impartiran.

Més informació

La qüestió de la llengua en el món contemporani  | 3501MO2438  |  3 crèdits

En el món contemporani, la llengua ha esdevingut una institució social, un objecte científic, un subjecte narratiu. Tant des del punt de vista del discurs com de les pràctiques lingüístiques, les institucions, les elits i els parlants han intervingut i intervenen per definir la llengua, modelar-la o, en el cas dels parlants, narrativitizar-la com a experiència individual.

Més informació

Pràctiques en un grup de recerca | 3501MO2439  |  6 crèdits

Els alumnes tenen l’oportunitat de realitzar pràctiques en algun dels grups de recerca de l’àmbit humanístic reconeguts per la UdG. L’especificitat de cada grup incidirà en la tipologia de pràctiques, el contingut de les quals estarà sempre relacionat amb les recerques en curs dels equips de recerca i en cap cas consistirà en la realització de tasques administratives. Durant la seva realització, els estudiants exploraran noves vias de creació de coneixement en investigacions concretes, entraran en contacta amb fonts primàries i aplicaran les darreres tecnologíies. L’ investigador responsable de cada grup tutoritzarà i supervisarà el treball de l’estudiant, que haurà de presentar una memòria detallada de les tasques realitzades, i demostrar estar en condicions de relacionar el treball empíric amb el marc teòric i els objetius de la línia de recerca en que ha de realitzar les pràctiques. Aquesta memòria, així com el conjunt del treball realitzat, serà avaluada per l’ investigador responsable del grup.

Més informació